1. Általános rendelkezések

    1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a BeOnline – Mészáros Márk E.V., mint szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató – és a Megrendelő között létrejövő, a Szolgáltató által nyújtott webtárhely, virtuális szerver, szerverhoszting és domain szolgáltatásokra vonatkozó szerződés általános feltételeit foglalja magába. A felek közötti szolgáltatási szerződésre – eltekintve az egyedi szerződések sajátos rendelkezéseitől – a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok az irányadóak.
    1. Az ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeinek összefoglalása. A szolgáltatások célja: felhasználóbarát kezelőfelület, optimális működési környezet, illetve gyors és megbízható internet és adatátviteli kapcsolatok biztosítása. Az alapszolgáltatás mellett egyéb szolgáltatások is igénybe vehetők, továbbá 24 órás ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll.
    1. Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a felek az egyedi, előfizetői szerződésben rögzíthetik. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései. Egyedi szerződés alkalmazása esetén, az egyedi szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.
    1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvitáikat minden esetben tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók, és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.
    1. A Megrendelő a regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.
   1. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei:
    Honlap: www.beonline.cloud
    Név:BeOnline – Mészáros Márk E.V.
    Cím:8936, Zalaszentmihály
    Jókai Mór út 22.
    Magyarország
    Telefon:+36 30 984 6460
    Email:info@beonline.cloud
    Adószám:68874546-1-40
  1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról

    1. Fizikai elhelyezés

     Szolgáltató a Megrendelő által elhelyezett Szerver számára az alábbi szolgáltatást nyújtja a megfelelő elhelyezés, karbantartás és biztonság érdekében:
      • hely biztosítása,
      • szünetmentes áramforrás biztosítása,
      • állandó légkondicionáló berendezés üzemeltetése,
     • folyamatos, 24 órás operátori ügyelet biztosítása, amely a következőket tartalmazza:
       • Szerver újraindítása és lekapcsolása (ügyfél telefonos utasítása esetén),
      • helyszíni konfigurálás lehetőségének biztosítása a Szerveren, konzolon keresztül, minden nap 24 órában.
    1. Internetelérés biztosítása

     Az elhelyezett Szerver internetre történő csatlakoztatása érdekében a Szolgáltató vállalja:
      • a Szerver egy, a Szolgáltató által biztosított switchbe csatlakozik közvetlenül kétirányú (full-duplex) 100 Mbps sebességgel (csomagtól függően korlátozás lehetséges),
      • 1 db fix IP cím biztosítása (a csomagok alapján változhat),
     • Szolgáltató garantálja, hogy a hálózati kapcsolaton korlátozást csak indokolt esetben alkalmaz.
    1. Webtárhely biztosítása

     A webtárhely szolgáltatás megrendelését és annak árának teljesítését követően a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben a Szolgáltató honlapján feltüntetettek szerinti webtárhely csomagok biztosítását. A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja az éves 99%-os rendelkezésre állást.
     A webtárhely szolgáltatási csomagok az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukba a konkrét csomag függvényében változó mennyiségben, illetve méretben:
      • tárhely biztosítása
      • email fiók
      • domain név hozzárendelés
      • adatbázis létrehozásának biztosítása
      • adatbázis tárterület biztosítása
     • adatforgalom biztosítása
   1. Domain szolgáltatás

    Domain regisztrációval kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a Megrendelővel szemben:
     • új domain regisztrációs vagy már más szolgáltatónál beregisztrált domain átregisztrációs folyamatának lebonyolításához .hu, .com, .net, .org, .eu és .info végződések esetében online adminisztrációs felület biztosítását, melyen keresztül a Megrendelő a regisztrációhoz, illetve átregisztrációhoz szükséges minden adatot megadhat,
     • a Megrendelő által az online adminisztrációs felületen megfelelően megadott adatok alapján a domain regisztráció, valamint átregisztráció automatizált formában való biztosítása a Szolgáltató által biztosított rendszeren keresztül
     • éves díj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domain fenntartását,
     • pótdíj ellenében a Szolgáltatónál korábban regisztrált domainhez új tulajdonos adatok beregisztrálását.
     • pótdíj ellenében a lejárt domainek újraaktiválását.
    • A Szolgáltató a Megrendelő által a regisztráció, valamint átregisztráció során megadott adatok helyességéért nem vállal felelősséget. A mindenkori domain regisztrációs szabályokat a hivatalos domain regisztrációs szabályzatban találja.
  1. A Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységek

   A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Megrendelővel szemben, hogy az általa igénybevett szolgáltatásnak megfelelően, illetve a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati tevékenységeket biztosítja:
    1. Elektronikus levelezésen keresztüli ügyfélszolgálat

     A hét minden napjára vonatkozóan biztosított 24 órás ügyelet, mely keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a megkereséstől számítva egy napon belül reagál. Az ügyelet kizárólag az emailes megkeresésekre vonatkozik! Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@beonline.cloud
    1. Általános telefonos ügyelet

     Kizárólag munkaidőben, reggel 9 és este 18 között bárki által hívható ügyfélszolgálat, mely elsősorban az általános tájékoztatás nyújtását szolgálja Megrendelők és érdeklődők részére. Telefonszám: +36 30 984 6460
   1. Technikai ügyelet

    24 órás telefonos ügyelet, mely a Megrendelőnél felmerülő problémák mielőbbi megoldására üzemel. A technikai ügyelet keretében sikertelen hívás esetén a Megrendelőnek lehetősége van hangpostán üzenetet hagyni, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a mielőbbi feldolgozást és visszahívást. Telefonszám: +36 30 984 6460
  1. A szerződéskötéséhez szükséges adatok

   A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megrendelő a személyének azonosításához szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa:
    1. Ezek az adatok természetes személy esetén: név, lakóhely, tartózkodási hely, leánykori név, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány szám, mobil telefonszám és email cím. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek.
    1. Nem természetes személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, mobil telefonszáma és email címe.
    1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Megrendelő nem vagy hamisan adja meg, a szerződés a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.
   1. Amennyiben a Megrendelő bármely adata az szerződéskötést követően megváltozik, a Megrendelő köteles azt a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az abból eredő kárt a Megrendelő viseli.
  1.  

   Adatvédelmi szabályzat

    1. A Szolgáltató a regisztráció, illetve egyedi szerződések megkötése során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja tovább. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
     Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-12345/2018
    1. Személyes adatok használata, annak másik fél számára való továbbadása kizárólag, amennyiben a törvény úgy rendelkezik vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete alapján lehetséges. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
    1. A Megrendelő által a regisztráció során választott jelszó titkosságának megőrzése a Megrendelő felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.
   1. A Szolgáltató honlapjának böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét stb., mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A Szolgáltató rendszere adatokat tárol a felhasználó számítógépén is, úgynevezett sütik (cookie) formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak és a munkamenet idején élnek. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
  1. Szolgáltatás díja, fizetési feltételek

    1. A Megrendelő a 2. pontban felsorolt szolgáltatásokért meghatározott időszakonként – adott szolgáltatás függvényében havonta, negyedévente, félévente, évente – szolgáltatási díjat fizet a Szolgáltatónak. A fizetési időpontok és feltételek az egyes szolgáltatások tekintetében:
     1. Webtárhely biztosítás

      A szolgáltatási díj teljesítésének esedékessége a szolgáltatás megrendelésének időpontja.
      A Szolgáltató a szolgáltatási díj teljesítéséről a szolgáltatás lejártát 7 nappal megelőzően emlékeztetőt küld a teljesítés közeledtéről, melyet 3 nappal korábban, valamint a teljesítés lejártakor is megismétel.
      A Megrendelő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a fizetés elmaradását követő 1. napon felszólítást küld ezt követően a 3. napon és a legutolsó felszólítás 5. napon. 14. napon a szolgáltatás fel lesz függesztve és a 30. napon a szolgáltatás törlésre kerül.
      A szolgáltatás előszöri igénybevétele esetén a regisztráció, megrendelés napján a Szolgáltató emlékeztetőt küld ki a teljesítésről, melyet 7 nap múlva megismétel, majd további nemteljesítés esetén a megrendelés törlésre kerül.
    1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori árát illetően a Szolgáltató honlapján, az egyes szolgáltatásoknál feltüntetett árak az irányadóak.
    1. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsájt ki, mely(ek) az ügyfél egyedi admin felületéről érhetőek el. A Szolgáltató egyszeri alkalommal elektronikus úton megkísérli a kapcsolattartói email cím(ek)re továbbítani az elektronikus számlákat.
    1. A Szolgáltató egyes szolgáltatásait közvetített szolgáltatásként nyújtja, melyet a számlákon feltüntet.
    1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megrendelő 1 éves időtartamra előfizet a webtárhely szolgáltatásra, de nem elégedett annak minőségével és ezt a megrendeléstől számított 60 napon belül jelzi az ügyfélszolgálaton, úgy a vételár egészét visszatéríti.
     A visszafizetési garanciára kizárólag a webtárhely szolgáltatást legalább 1 évre igénybevevő Megrendelők tarthatnak igényt!
   1. A VPS szolgáltatással kapcsolatban egyedi szerződés keretében, korlátozott adatforgalom mellett lehetőség van próbaidőt igényelni.
  2. Fizetési módok

   szolgáltatás

   PayPal – Ingyenes!

   Fizess PayPal-lal gyorsabban és biztonságosabban!

    

   MIT JELENT A PAYPAL?

   Vásárolj, küldj vagy fogadj pénzt néhány kattintással!
   Fizess PayPal-al és tudd nagyobb biztonságban pénzügyi és vásárlási információidat! Gyors, így időt takaríthatsz meg, amivel megkönnyítheted fizetéseid! A PayPal rendszer minden számlázási és fizetési információt eltárol, így nem szükséges minden alkalommal megadnod azokat.

   FIZESS BIZTONSÁGOSAN, PAYPAL-LAL!

   Maradj biztonságban!
   A Paypal kódolja személyes pénzügyi információidat, így azokhoz csak Te férhetsz hozzá. Vásárlásaid is védelem alatt állnak, azonban ha mégis problémád adódna a rendeléseddel vagy valaki engedély nélkül használta a fiókodat, segítünk elrendezni a dolgokat.

   FIZESS TÖBBFÉLEKÉPPEN!

   A PayPal egyedülálló rugalmasságot biztosít számodra:

   • bankkártyával,
   • hitelkártyával,
   • PayPal egyenlegedről és
   • közvetlenül a bankkártyádról is fizethetsz.

   INGYENES!

   • A PayPal regisztráció ingyenes és egyszerű a www.paypal.hu oldalon.
   • Válassz PayPal fióktípust – személyes vagy üzleti -, add meg email címed, egy személyes kódot és néhány adatot.
   • Ezután kapsz egy emailt a PayPaltól, amellyel aktiválhatod számládat és hozzárendelheted bankszámládat vagy bankkártyádat és már vásárolhatsz is! Ilyen egyszerű.
   • Nincs más dolgod, mint a regisztráció után élvezni a PayPal minden előnyét! Biztonságosan intézheted pénzügyeidet interneten keresztül, hiszen nem kell többé idegeneknek megadnod pénzügyi adataidat!

   REGISZTRÁLJ MOST!

   www.paypal.hu

   szolgáltatás

   Barion – Ingyenes!

   Kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről.

    

   MIT JELENT A BARION™?

   A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

   A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

   A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

   Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

   Fizetéshez használhatod

   • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
   • Visa vagy Electron bankkártyádat
   • Amex bankkártyádat

   FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

   Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

   INGYENES

   A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

   A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

   BARION ALKALMAZÁS

   A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

   Barion

   googleplay

   appstore

   ELSŐ A BIZTONSÁG

   A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.
   A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

   TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN

   www.barion.com

  1. Számlatartozás esetén

    1. Számlatartozás fennállása esetén, ha a Megrendelőnek 30 napot meghaladó tartozása van, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő bármely szolgáltatását korlátozza. A korlátozás mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását, a Szolgáltató jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni – a tartozás kiegyenlítéséig. Az ilyen okból keletkezett leállás időtartamára változatlan szolgáltatási díj fizetendő.
    1. A Megrendelővel kötött egyedi szerződésben, a Megrendelő tulajdonában és a Szolgáltató szervertermében elhelyezett Szerverre alapított zálogjog alapján a zálogtárggyal való felelősség terjedelme kiterjed a Megrendelő részéről meg nem fizetett szolgáltatási díjra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is.
   1. Számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult a követelést engedményezni, másra átruházni. A követelés átruházása esetén Szolgáltató köteles a Megrendelőt 3 napon belül értesíteni az új jogosult kilétéről, az engedményezett követelés pontos összegéről, az engedményezett összeg alapjául szolgáló havi díjak pontos kimutatásával. Az engedményezés, azaz a Megrendelő részéről fennálló tartozás követelési jogának átadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően Megrendelő nem a Szolgáltató, hanem az engedményes részére köteles teljesíteni a kimutatásban szereplő számla tartozását. A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra.
  1. Szerződés időtartama, módosítása, felmondása

    1. A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Határozott idejű szerződés kötésére egyedi megállapodás esetén van lehetőség.
    1. A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan is módosítani olyan esetekben, amikor a Szolgáltatón kívül álló okokból bizonyos költségek (például áramdíjak, internetkapcsolat költségei) jelentős mértékben emelkednek. Ekkor a Szolgáltató levélben vagy emailben értesíti a Megrendelőt a módosítani kívánt feltételekről. Ha a Megrendelő a tájékoztatást követő 30 napon belül nem tesz észrevételt vagy emel kifogást, akkor ez a módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Megrendelő nem tartja elfogadhatónak az új feltételeket és ezt 30 napon belül jelzi, akkor szerződését feltétel nélkül felbonthatja.
    1. A korábban megkötött határozott idejű szerződések tekintetében az árakról és azok alakulásáról az egyéni szerződések rendelkeznek.
    1. A 2. pontban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a lejáratot megelőzően, a lejárat napján, valamint a lejáratot követően, a 7. pontban meghatározottak szerint tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás lejártáról és felhívja figyelmét a következő időszaki teljesítésre. A kiküldött email figyelmen kívül hagyása nem vonja maga után a fizetési kötelezettség törlését.
     A Megrendelő felelőssége olyan elérhetőséget megadni, melyet rendszeresen figyelemmel követ. Amennyiben olyan email címet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget ad meg, melyen nem elérhető, nem ellenőrzi, nem mentesül a fizetési kötelezettség alól.
   1. A Megrendelő, függetlenül a szerződés időtartamától, bármikor, feltételek nélkül felmondhatja a szerződést. Meghatározott időre szóló szolgáltatás határidő előtti felmondása esetén a Szolgáltatót semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli, a Megrendelő nem kérheti a szolgáltatási díj hátralevő idővel arányos csökkentését.
  1. Káresemények

    1. A Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működőképes a teljesítés napjától. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a szolgáltatási időszak teljes időtartama alatt. A szolgáltatásban, a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés következtében Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Szolgáltató ezt meghaladóan nem felel a Megrendelő, illetve annak ügyfelei, valamint felhasználói felé azon veszteségekért, különösen adatvesztésért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatás meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy a Megrendelő magatartása okozott.
    1. A 2. pontban felsorolt szolgáltatásokban a Szolgáltató hibájából bekövetkezett működési elégtelenség, adatvesztés esetére, valamint a Szolgáltató egyéb hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató legfeljebb az érintett időszakra és szolgáltatásra vonatkozó előfizetési díj mértékéig felel. Egyebekben Szolgáltató a kártérítési felelősségét kizárja.
    1. Ha a leállás értesítés nélkül történik, a Szolgáltató a következő engedményeket teszi a Megrendelő részére a leállás időtartamának arányában az adott hónapra vonatkozóan:
      • 7-10 óra: szolgáltatási díj 30%-ának elengedése,
      • 10-14 óra: szolgáltatási díj 50%-ának elengedése,
     • Több mint 14 óra: szolgáltatási díj teljes elengedése.
    1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által okozott leállásért, valamint azon részleges vagy teljes leállásokért, amelyet más szolgáltatók eszközeiben bekövetkezett rendellenes konfiguráció vagy nem megfelelő működés eredményez.
   1. A Megrendelő vállalja, hogy az esetleges jogellenes anyagokat, erre irányuló felszólítást követően a lehető legrövidebb időn belül eltávolítja, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni. Az ilyen okból bekövetkezett szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.
  1. Különleges esetek

    1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben a Megrendelő – az Internet általános szabályainak – nem megfelelően használja szolgáltatását. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:
      • SPAM levelek küldése az interneten (kéretlen üzleti, ill. reklámcélú email-ek),
      • Open relay mail server üzemeltetése,
      • Email cím hamisítása,
      • IP cím hamisítása,
     • egyéb, a mindenkori, hatályos büntető törvénykönyvben minősített esetek.

     A korlátozás időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

   1. Erotikus tartalmak

    Erotikus tartalmak esetén a Megrendelőnek minden esetben előre kell jeleznie szándékát a Szolgáltató felé és csak miután a tartalom jóváhagyásra került, töltheti fel azt.
    Erotikus tartalom tovább abban az esetben helyezhető el, amennyiben a Megrendelő betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat és gondoskodik a megfelelő figyelmeztetések elhelyezéséről. Erotikus tartalmak feltöltése esetén a Megrendelő köteles különös gondossággal eljárni, tekintettel a szerzői jogi védelemre, a reklámtevékenységet szabályozó rendeletekre és egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezésekre.
  1. Általános tiltás alá eső tevékenységek

    1. A Szolgáltató logójának vagy nevének használata olyan módon, hogy az az ügyfél kapcsolaton kívül más kapcsolatot sejtessen.
    1. Tilos a Szolgáltató által bevezetett korlátozásokat, szabályozásokat megkerülni vagy arra törekedni.
    1. A szerveren nem helyezhető el olyan tartalom, mely törvénybe, jogszabályba ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.
   1. Tilos a szerverről olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.
  1. Panaszkezelés

    1. Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, a Megrendelő a 3. pontban feltüntetett ügyfélszolgálati lehetőségeken keresztül jelezheti. A Megrendelő által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.
    1. A Megrendelő a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy emailen keresztül történő megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni.
    1. Az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában.
   1. A panasz elutasítása esetén a Megrendelőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati lehetőség.
 1. Általános Szerződési Feltételek módosítása

  A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását annak hatálybalépését megelőző 30 nappal a Szolgáltató Hirdetménnyel közzéteszi a Szolgáltató honlapján. Ha a Megrendelő a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítása automatikus elfogadását vonja maga után.

Jelen ÁSZF 2018. április 04-től hatályos.